PSS

1.0 VISI
Mengekalkan kecemerlangan dan kegemilangan

2.0 MISI
Menjadi pusat penggerak kecemerlangan murid-murid di sekolah.

3.0 MATLAMAT
3.1 Menjadikan PSS sebagai pusat pengerak kepada kecemerlangan
sekolah
3.2 Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat serta menyediakan perisian
pendidikan kepadA murid-murid dan guru-guru
3.3 Membentuk berbudaya ilmu dan gemar membaca di kalangan guru dan murid.

4.0 OBJEKTIF

4.1 Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru-guru dan murid-murid.
4.2 Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran
dan pembelajaran.
4.3 Meningkatkan profesionalisme guru.
4.4 Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.
4.6 Meningkatkan jumlah penggunaan media pengajaran dalam PdP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *